Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Misiunea programului de licenţă constă în instruirea studenţilor în domeniul contabilităţii şi al informaticii de gestiune, şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice economice, centrată pe aceste domenii urmărind pregătirea de specialişti bine cotaţi din punct de vedere profesional în direcţiile activităţilor financiar-contabile, precum şi adaptarea periodică a nomenclatorului de discipline din cadrul specializării, astfel încât să se răspundă permanent cerinţelor de cunoaştere, pregătire şi profesionalizare la nivelul economiei performante, evolutive în raport cu progresele societăţii. Obiectivele programului de licenţă „Contabilitate şi informatică de gestiune”:

 • transmiterea către studenţi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor abordate, fundamentarea şi completarea cunoştinţelor economice de specialitate, necesare obţinerii unui grad ridicat de calificare;
 • formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul contabilităţii şi al informaticii de gestiune;
 • formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional-acţionale) şi de specialitate conform programului de licenţă, dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional care să asigure absolvenţilor competenţa profesională necesară.

Competenţe - absolvenţii acestei specializări, în urma pregătirii pe parcursul a trei ani de studiu, îşi dezvoltă competenţe necesare pentru a-şi putea desfăşura activitatea în cadrul organizaţiilor economice, a instituţiilor publice etc.

a. Profesionale

 • administrează conturi, supraveghează operaţiunile contabile şi asigură conformitatea cu convenţiile contabile
 • verifică înregistrările contabile
 • pregăteşte balanţele de verificare
 • calculeaza taxe şi impozite şi pregăteşte declaraţiile fiscale
 • pregăteşte şi interpretează situaţii financiare
 • elaborează proceduri contabile
 • desfăşoară activităţi de întocmire a bilanţului contabil
 • asigură controlul cheltuielilor şi furnizează rapoarte de analiză cost-beneficiu
 • identifică indicatori-cheie de performanţă şi analizează performanţa financiară a unei societăţi
 • desfăşoara activităţi de audit financiar şi pregăteşte rapoarte de audit financiar
 • analizează procese de afaceri
 • proiectează sisteme informatice
 • defineşte arhitectura software
 • proiectează interfaţa cu utilizatorul
 • supraveghează dezvoltarea de software

b. Transversale

 • gestionează resurse financiare şi materiale
 • îsi asumă responsabilitatea şi răspunderea pentru propriile decizii şi acţiuni profesionale sau pentru cele delegate altora
 • operează pe/utilizează echipamente hardware digitale

Plan de învăţământ pentru I.F.

Funcţii după absolvire:
Absolvenţii programului de licenţă „Contabilitate şi informatică de gestiune” au posibilitatea de a desfăşura activităţi conforme cu specializarea absolvită, atât în instituţii publice sau private, cât şi în cadrul oricărui tip de organizaţie economică, centre de afaceri etc. Posibilităţile de angajare sunt multiple, posturile vizate fiind cele cu responsabilităţi de execuţie, planificare şi coordonare a activităţilor din cadrul departamentelor financiar-contabile.

...
Contact
 •   Cluj-Napoca, str. Teodor Mihalii, nr.56
 •   0745-583523
 •   secretariat@cantemircluj.ro
 •   casierie@cantemircluj.ro