...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Misiunea programului de licenţă constă în instruirea studenţilor în domeniul contabilităţii şi al informaticii de gestiune, şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice economice, centrată pe aceste domenii urmărind pregătirea de specialişti bine cotaţi din punct de vedere profesional în direcţiile activităţilor financiar-contabile, precum şi adaptarea periodică a nomenclatorului de discipline din cadrul specializării, astfel încât să se răspundă permanent cerinţelor de cunoaştere, pregătire şi profesionalizare la nivelul economiei performante, evolutive în raport cu progresele societăţii. Obiectivele programului de licenţă „Contabilitate şi informatică de gestiune”:

 • transmiterea către studenţi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor abordate, fundamentarea şi completarea cunoştinţelor economice de specialitate, necesare obţinerii unui grad ridicat de calificare;
 • formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul contabilităţii şi al informaticii de gestiune;
 • formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional-acţionale) şi de specialitate conform programului de licenţă, dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional care să asigure absolvenţilor competenţa profesională necesară.

Competenţe

Absolvenţii acestei specializări, în urma pregătirii pe parcursul a trei ani de studiu, îşi dezvoltă competenţe necesare pentru a-şi putea desfăşura activitatea în cadrul organizaţiilor economice, a instituţiilor publice etc.

1. Competenţe generale:

 • Însuşirea socialmente necesară şi utilă a conceptelor, teoriilor, principiilor şi a procedeelor fundamentale de investigare şi prospectare caracteristice economiei de piaţă;
 • Posedarea priceperii de a interpreta corect şi de a explica ideile, raporturile, fenomenele, procesele, stările şi tendinţele ce caracterizează viaţa economică la micro, mezo, macro şi mondoscară;
 • Deprinderea de a analiza în spirit critic-constructiv idei, paradigme, stări, situaţii, probleme economice şi de a formula idei şi soluţii cu valoare aplicativă;
 • Comunicarea corectă, verbală şi scrisă, în domeniul profesiunii în cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională;
 • Deprinderea şi dorinţa de a lucra atât independent, de sine stătător, cât şi în echipă, pentru studierea diferitelor fenomene, procese şi stări economice ca şi pentru găsirea unor soluţii adecvate pentru problemele ce suscită atenţie;
 • Dispoziţia asociată cu priceperea de a privi şi aborda complex şi multilateral procesele vieţii economico-sociale, de a trece dincolo de aparenţe şi a pătrunde tot mai adânc în esenţa şi conţinutul lor;
 • Priceperea de a accede la informaţii, de a folosi tehnologiile şi instrumentele moderne pentru diagnosticarea corectă a stării economiei la diferite nivele şi pentru soluţionarea cât mai corectă a problemelor ce apar.

2. Competenţe de specialitate:

a. Cognitive

 • Însuşirea, înţelegerea, interpretarea, explicarea şi folosirea corectă a noţiunilor, ideilor şi doctrinelor în limbajul specific, propriu domeniului contabil;
 • Acumularea cunoştinţelor cognitive şi funcţional acţionale pentru onorarea cu responsabilitate a îndatoririlor specifice ocupaţiilor prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din România.

b. Tehnice/profesionale

 • Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea organizaţiei;
 • Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;
 • Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale;
 • Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;
 • Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil.

c. Atitudinal-valorice

 • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Plan de învăţământ pentru I.F.

Plan de învăţământ pentru I.F.R.

Funcţii după absolvire: Absolvenţii programului de licenţă „Contabilitate şi informatică de gestiune” au posibilitatea de a desfăşura activităţi conforme cu specializarea absolvită, atât în instituţii publice sau private, cât şi în cadrul oricărui tip de organizaţie economică, centre de afaceri etc. Posibilităţile de angajare sunt multiple, posturile vizate fiind cele cu responsabilităţi de planificare şi coordonare a activităţilor din cadrul departamentelor financiar-contabile.

Ocupaţii posibile: Referent de specialitate financiar contabilitate; Administrator credite; Ofiţer bancar de credite; Auditor intern; Auditor intern în sectorul public; Revizor contabil; Analist preţ/costuri; Controlor de gestiune; Cenzor; Comisar garda financiară; Consilier financiar-bancar; Expert contabil –verificator; Consultant bugetar ; Consilier/Expert/Inspector/Referent/ Economist in gestiunea economica ;Administrator baze de date ; Consultant in informatica ; Analist programator ;Lichidator .

www.cantemircluj.ro © 2021