...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

Înființarea și acreditarea Facultății de Șiințe Economice în centrul universitar Cluj-Napoca este o concretizare a crezului fondatorilor universității că o școală de învățământ superior se naște și se consolidează în centre universitare consacrate.

Misiunea facultății noastre este de a oferi instruire, educație și cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialiști cu studii superioare în domeniile contabilitate, audit financiar, informatică de gestiune și administrarea afacerilor, specialiști capabili să dezvolte afaceri proprii sau să lucreze în companii naționale și internaționale. În acest scop organizăm un program de studii de licență care se continuă cu un program de studii de masterat, precum și cu studii postuniversitare:

LICENTA

 

MASTERAT

 

POSTUNIVERSITARE

 

Procesul de învățamânt se desfășoara într-un sediu modern, construit în conformitate cu standardele europene, având 3 amfiteatre, 15 de săli de seminar, laboratoare moderne (informatică, contabilitate informatizată, limbi straine, etc.), internet wireless, bibliotecă cu două săli de lectură (una clasică și una informatizată), cu un bogat fond de carte și reviste. Toate acestea nu ar avea valoare fără corpul profesoral de înaltă competență academică, cu o bogata experientă didactico-pedagogica și practică, entuziast și pasionat de abordarea modernă a procesului instructiv-educativ și care utilizează cele mai noi și eficiente metode de predare-învatare-evaluare care stimulează nu numai progresul cunoașterii, ci și definirea identității personale a studenților și masteranzilor. Suntem promotorii educației bazate pe valori și performanță, a învațământului centrat pe dezvoltarea capacității și personalității studentului, oferind o pregatire academica solidă care îmbină curriculumul național cu cel internațional utilizat în cele mai prestigioase universități de același profil din țară și străinatate. Astfel, toate disciplinele de studiu se bazează pe materiale multimedia, în procesul didactic utilizându-se mijloacele moderne de transmitere a datelor și informațiilor. Facultatea noastră este locul unde fiecare student este important. Promovăm formarea unei comunități a valorilor academice care sunt respectate prin responsabilizare și încurajare a comportamentului pozitiv și nu prin constrângere.

Fiecare student este îndrumat și încurajat să-și dezvolte propriile aptitudini și vocații cu scopul de a-l ajuta să-și creeze un viitor de succes. Practica seriilor și grupelor cu număr redus de studenți oferă posibilitatea fiecărui cadru didactic să cunoască studenții și să acorde o atenție deosebită dezvoltării personale a fiecăruia.
Studenții și masteranzii sunt atrași în activitatea de cercetare prin intermediul cercurilor stiințifice studențesti (cercul de contabilitate, cercul de informatică economică și cercul de finanțe) care urmăresc aprofundarea și aplicarea cunoștințelor dobândite și cultivă deprinderea studenților de a raționa și de a interpreta logic informațiile, și de a emite puncte de vedere proprii. Anual se organizează Sesiunile de comunicări științifice, ale studenților, respectiv ale masteranzilor, cele mai bune comunicări fiind premiate și publicate.
Anual se organizează sesiunea de comunicări științifice cu participare națională și internațională sub egida "Probleme actuale ale gândirii, științei și practicii economico-sociale" ajunsă la editia a XXIII-a. Centrul de cercetări economice și consultanță pentru afaceri înființat în cadrul facultății este nucleul dezvoltării și afirmării cadrelor didactice, masteranzilor și studenților pe tarâmul cercetării economice.
De la înființare și până în prezent au absolvit facultatea noastra 5180 studenți și 1171 masteranzi, dintre care peste 80% profesează în domeniu. Dintre aceștia un procent însemnat și-au dezvoltat afaceri proprii sau dețin functii de conducere în mediul de afaceri, instituții publice, bănci etc. Aceasta se datorează faptului că diplomele obținute la facultatea noastră au și vor avea o certă valoare academică care garantează integrarea rapidă a absolvenților noștri pe piața forței de muncă sau în dezvoltarea de afaceri proprii. Ne vom distinge în continuare prin seriozitatea și calitatea deosebită a procesului de învățamânt și a cercetării. Ne propunem să atingem un nivel de excelență în cercetarea științifică, să ne clasăm între liderii care asigură un învățamânt superior de calitate și să dezvoltăm oportunități pentru formarea continuă în domeniul contabilității, auditului financiar, informaticii de gestiune și administrării afacerilor.

Crezul nostru este și rămane - seriozitatea și calitatea deosebită a procesului de invățământ, precum și atașamentul față de adevărurile științelor economice.

www.cantemircluj.ro © 2021