...

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti

Acreditată prin Legea 238 din 23.04.2002 şi evaluată instituţional cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CONTABILITATEA ŞI AUDITUL AFACERILOR

Ciclul de studii de masterat constituie cel de-al doilea nivel al sistemului de educaţie superioară, oferit de Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca. Absolvirea sa conduce la obţinerea diplomei de master şi asigură formarea pe specializări, cursanţii dobândind cunoştinţe avansate şi competențe în vederea îmbunătățirii performanțelor profesionale. La programul de masterat Contabilitatea şi auditul afacerilor se pot înscrie absolvenţii facultăților cu profil economic, cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de anul în care candidatul a obţinut diploma. Pe baza protocolului încheiat între facultatea noastră şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, absolvenţilor programului de studii de masterat Contabilitatea și auditul afacerilor, în baza diplomei de master obţinute le este echivalat examenul de acces în stagiu la profesia de expert contabil de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România(link CECCAR)

Misiunea programului de masterat Contabilitatea şi auditul afacerilor constă în instruirea masteranzilor în domeniul contabilităţii şi auditului financiar şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în acest domeniu, precum si aprofundarea normelor contabile si de audit aplicabile in Romania in vederea aplicarii corecte a rationamentului profesional si a cresterii calitatii acestuia. Prin programul de masterat cursanţii au posibilitatea de a se perfecţiona în specializările din domeniul menţionat anterior. În condiţiile dezvoltării sectorului privat în ţara noastră, programul de masterat îşi propune formarea şi dezvoltarea de abilităţi specifice masteranzilor în utilizarea instrumentarului teoretic şi practic al contabilităţii corporative.

Obiectivele programului de masterat Contabilitatea şi auditul afacerilor:

 • transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate, specifice contabilităţii şi auditului, fundamentarea şi completarea cunoştinţelor dobândite anterior, necesare obţinerii unui grad ridicat de calificare, astfel încât absolvenţii programului să fie capabili să activeze în funcţii decizionale;
 • formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul financiar-contabil şi a auditului financiar;
 • formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional-acţionale) şi de specialitate conform programului de masterat, dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional care să asigure masteranzilor competenţa profesională necesară;
 • formarea masteranzilor pentru lucrul în echipă şi sistemul decizional.

Competenţe Prin parcurgerea programului de masterat, absolvenţii vor dobândi următoarele competenţe:

Competenţe generale:

 • Capacitatea de a fundamenta şi elabora strategii, planuri şi programe specifice, proceduri de îndeplinire, precum şi identificarea şi aplicarea măsurilor de corecţie în scopul realizării în cele mai bune condiţii a obiectivelor previzionate;
 • Capacitatea de sinteză şi analiză economico-financiară a fenomenelor, tranzacţiilor şi proceselor economice;
 • Capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte dintre cele mai diverse;
 • Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ;
 • Stăpânirea limbajului de specialitate necesar comunicării adecvate cu diversele structuri aferente zonei financiar-contabile a entităţii
 • Capacitatea de a utiliza concepte specifice reglementărilor contabile europene şi internaţionale;
 • Participarea în echipă la elaborarea şi executarea unor proiecte specifice sectorului financiar-contabil;
 • Capacitatea de a înţelege şi aplica decizii specifice de managementului financiar-contabil.

Competenţe de specialitate:

 • Stăpânirea procedeelor, metodelor şi tehnicilor de lucru în domeniul contabilităţii, auditului şi expertizei contabile;
 • Capacitatea de a organiza şi conduce contabilitatea în entităţi economice, precum si de a acorda consultanta financiar-contabilă şi fiscala;
 • Capacitatea de a organiza si cooordona controlului intern si auditului intern;
 • Capacitatea de a organiza misiuni de audit extern
 • Abilitatea de elaborare a politicilor şi strategiilor financiar-contabile la nivel de întreprindere
 • Capacitatea de a analiza şi utiliza rapoartele financiare în procesul de fundamentare şi luare a deciziilor
 • Capacitatea de a intocmi, prezenta şi analiza situaţii financiare, inclusiv situaţii financiare consolidate
 • Capacitatea de a elabora situaţii financiare previzionale;
 • Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici specifice serviciilor de asigurare a informaţiei financiare şi a altor servicii din domeniul profesiei contabile;
 • Capacitatea de utilizare a sistemelor informatice financiar-contabile, inclusiv participarea la poiectarea acestor sisteme
 • Capacitatea de investigare şi analiză prin utilizarea metodelor specifice de cercetare a proceselor şi fenomenelor financiar-contabile la nivelul organizaţiilor
 • Acumularea cunoştinţelor cognitive şi funcţional-acţionale pentru onorarea îndatoririlor specifice ocupaţiilor prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din România.

Plan de învăţământ

Funcţii (ocupaţii) posibile: Absolvenţii acestei specializari, în urma parcurgerii celor patru semestre şi a susţinerii disertaţiei finale, vor avea cunoştintele necesare pentru ocuparea unor poziţii de conducere a departamentelor de contabilitate din cadrul diferitelor întreprinderi şi instituţii publice, facilitându-se totodată accesul la profesia de expert contabil şi/sau auditori financiari

Programul de masterat oferă studenţilor o formare economică de înalt nivel, cu o perspectivă puternică de accentuare a utilităţii şi aplicabilităţii practice, asigurând competenţeleecesare accesării profesiilor: contabil şef; director economic; director financiar; şef birou financiar contabilitate; şef serviciu financiar contabilitate; expert-contabil verificator; controlor financiar; inspector de taxe şi impozite; comisar garda financiară; comisar şef divizie garda financiară; manager financiar; director/general societate comercială/regie autonomă; auditor financiar; consultant financiar.

www.cantemircluj.ro © 2021