Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca Positive SSL

ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

Misiunea programului de licenţă constă în instruirea studenţilor în domeniul administrării afacerilor în turism, comerţ şi servicii, şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice economice, centrată pe aceste domenii urmărind pregătirea de specialişti bine cotaţi din punct de vedere profesional în direcţiile activităţilor care aparţin economiei: comerţul, turismul, serviciile şi nu numai, precum şi adaptarea periodică a nomenclatorului de discipline din cadrul specializării, astfel încât să se răspundă permanent cerinţelor de cunoaştere, pregătire şi profesionalizare la nivelul economiei performante, evolutive în raport cu progresele societăţii.

Obiectivele programului de licenţă „Economia comerţului, turismului şi serviciilor”:

 • transmiterea către studenţi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor abordate, fundamentarea şi completarea cunoştinţelor economice de specialitate, necesare obţinerii unui grad ridicat de calificare;
 • formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul administrării afacerilor;
 • formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional-acţionale) şi de specialitate conform programului de licenţă, dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional care să asigure absolvenţilor competenţa profesională necesară.

Competenţe Absolvenţii acestei specializări, în urma pregătirii pe parcursul a trei ani de studiu, îşi dezvoltă competenţe necesare pentru a-şi putea desfăşura activitatea în cadrul societăţilor comerciale din turism, comerţ sau alte organizaţii specifice sectorului terţiar.

a). Competenţe generale:

 • Însuşirea socialmente necesară şi utilă a conceptelor, teoriilor, principiilor şi a procedeelor fundamentale de investigare şi prospectare caracteristice economiei de piaţă;
 • Posedarea priceperii de a interpreta corect şi de a explica ideile, raporturile, fenomenele, procesele, stările şi tendinţele ce caracterizează viaţa economică la micro, mezo, macro şi mondoscară;
 • Deprinderea de a analiza în spirit critic-constructiv idei, paradigme, stări, situaţii, probleme economice şi de a formula idei şi soluţii cu valoare aplicativă;
 • Comunicarea corectă, verbală şi scrisă, în domeniul profesiunii în cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională;
 • Deprinderea şi dorinţa de a lucra atât independent, de sine stătător, cât şi în echipă, pentru studierea diferitelor fenomene, procese şi stări economice ca şi pentru găsirea unor soluţii adecvate pentru problemele ce suscită atenţie;
 • Dispoziţia asociată cu priceperea de a privi şi aborda complex şi multilateral procesele vieţii economico-sociale, de a trece dincolo de aparenţe şi a pătrunde tot mai adânc în esenţa şi conţinutul lor;
 • Priceperea de a accede la informaţii, de a folosi tehnologiile şi instrumentele moderne pentru diagnosticarea corectă a stării economiei la diferite nivele şi pentru soluţionarea cât mai corectă a problemelor ce apar.

b). Competenţe de specialitate:

 • Însuşirea, înţelegerea, interpretarea, explicarea şi folosirea corectă a noţiunilor, ideilor şi doctrinelor în limbajul specific, prorpiu, sectorului terţiar al economiei;
 • Cunoaşterea şi folosirea corectă a indicatorilor economici specifici sectorului prestator de servicii în interpretarea corectă a informaţiilor referitoare la acest sector, precum şi în efectuarea de analize şi elaborarea de previziuni şi proiecte privitoare la funcţionarea şi evoluţia afacerilor;
 • Însuşirea — cunoaşterea şi înţelegerea — tehnicilor şi metodelor de evaluare şi certificare a calităţii produselor şi serviciilor;
 • Dobândirea cunoştinţelor şi aptitudinilor pentru a avea acces la informaţii pentru studierea mediului de afaceri, fundamentarea strategiilor şi a deciziilor organizaţiilor de comerţ, turism şi ale altor organizaţii prestatoare de servicii;
 • Însuşirea celor mai noi şi adecvate cunoştinţe şi practici pentru folosirea unui management înaintat şi performant în şi de către organizaţiile prestatoare de servicii;
 • Acumularea cunoştinţelor cognitive şi funcţional acţionale pentru onorarea îndatoririlor specifice ocupaţiilor prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din România.

Plan de invăţământ pentru I.F.

Plan de invatamant pentru I.F.R.

Funcţii după absolvire: Absolvenţii programului de licenţă „Economia comerţului, turismului şi serviciilor” au posibilitatea de a desfăşura activităţi conforme cu specializarea administrarea afacerilor în firme din turism, comerţ, de prestări servicii, consultanţă şi intermedieri în afaceri, centre de afaceri etc. Posibilităţile de angajare sunt multiple, posturile vizate fiind cele cu responsabilităţi de planificare şi coordonare a activităţilor din cadrul: complexelor hoteliere,unităţilor de alimentaţie publică,agenţiilor/oficiilor de turism şi ticketing, unităţilor balneoclimaterice, touroperatorilor, organizării de evenimente, şef raion/ departament în supermarketuri şi hipermarketuri, responsabil achiziţii, manager zonal de vânzări etc. Ocupaţii posibile: economişti, consultanţi economici, agenţi comerciali, agenţi imobiliari, consultanţi în afaceri, consilieri economici, experţi economişti, inspectori în comerţ, turism, servicii, intermediari în activităţi comerciale, referenţi economişti, inspector de calitate, agent de turism, gestionar depozit, comisar garda financiară, inspector preţuri, cadre didactice preuniversitare şi universitare, asistenţi de cercetare etc.

Untitled Document