Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN TURISM ŞI COMERŢ

Ciclul de studii de masterat constituie cel de-al doilea nivel al sistemului de educaţie superioară, oferit de Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca. Absolvirea sa conduce la obţinerea diplomei de master şi asigură formarea pe specializări, cursanţii dobândind cunoştinţe avansate şi competențe în vederea îmbunătățirii performanțelor profesionale. La programul de masterat Managementul afacerilor în turism şi comerţ se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de anul în care candidatul a obţinut diploma sau de domeniul studiilor de licență. Misiunea programului de masterat Managementul afacerilor în turism şi comerţ constă în instruirea masteranzilor în domeniul Administrarea afacerilor şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice economice, centrată pe comerţ şi turism. Prin programul de masterat cursanţii au posibilitatea de a se perfecţiona în specializările din domeniul menţionat anterior. În condiţiile dezvoltării sectorului privat în ţara noastră, programul de masterat îşi propune formarea şi dezvoltarea de abilităţi specifice masteranzilor în utilizarea instrumentarului teoretic şi practic al administrării afacerilor.

Obiectivele programului de masterat Managementul afacerilor în turism şi comerţ:

 • transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor abordate, fundamentarea şi completarea cunoştinţelor dobândite anterior, necesare obţinerii unui grad ridicat de calificare, astfel încât absolvenţii programului să fie capabili să acţioneze şi în funcţii decizionale;
 • formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul administrării afacerilor;
 • formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional-acţionale) şi de specialitate conform programului de masterat, dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional care să asigure masteranzilor competenţa profesională;
 • formarea masteranzilor pentru lucrul în echipă.

Competenţe: Prin parcurgerea programului de masterat, absolvenţii îşi vor putea desfăşura activitatea cadrul societăţilor comerciale din turism şi comerţ.

Competenţe generale:

 • Aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi rezolvare de probleme economice;
 • Elaborarea de studii şi rapoarte pentru publicare sau valorificare în activitatea profesională;
 • Capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte dintre cele mai diverse;
 • Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ;
 • Abilităţi de conducător şi angajarea clară pe calea propriei dezvoltări profesionale;
 • Fundamentarea de sisteme, capacităţi şi strategii privind dezvoltarea şi diversificarea mediului de afaceri;
 • Fundamentarea planului de afaceri, a strategiilor, planurilor şi programelor specifice, a procedurilor de îndeplinire, precum şi identificarea şi aplicarea măsurilor de corecţie în scopul realizării în cele mai bune condiţii a obiectivelor previzionale.

Competenţe de specialitate:

 • Fundamentarea programelor de management în afacerile din turism şi comerţ, a strategiilor necesare îndeplinirii în condiţii de eficienţă a obiectivelor;
 • Fundamentarea programelor de marketing în afacerile din turism, comerţ şi servicii, a strategiilor şi procedurilor necesare îndeplinirii în condiţii de eficienţă a obiectivelor;
 • Participarea la studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru afaceri din turism şi comerţ;
 • Elaborarea strategiilor de dezvoltare generală a organizaţiei (strategii de dezvoltare, strategii de marketing, de promovare etc.);
 • Elaborarea de studii şi analize, oportunităţi tehnico-economice, organizatorice şi de eficienţă a activităţilor pe care le desfăşoară în turism, comerţ şi servicii;
 • Fundamentarea necesarului de resurse umane, materiale şi financiare în raport cu cerinţele volumului şi eficienţei organizaţiei economice;
 • Elaborarea de studii privind dezvoltarea activităţii firmei în noul cadru economic, social şi politic – integrarea în UE;
 • Acumularea cunoştinţelor cognitive şi funcţional acţionale pentru onorarea îndatoririlor specifice ocupaţiilor din domeniul managementului în turism și comerț;

Plan de învăţământ

Funcţii (ocupaţii) posibile: Conducător de unităţi economico-sociale mari (directori generali şi asimilaţi, conducători de compartimente, director societate comercială, director general adjunct societate comercială, director de program), conducători în comerţul cu ridicata şi amănuntul (şef serviciu, şef birou, şef departament mărfuri, manager de zonă), conducător în activitatea hotelieră şi restaurante (şef complex hotelier, responsabil complex hotel-restaurant), conducător unităţi prestări servicii pentru populaţie; De asemenea, toate ocupaţiile specifice din subgrupele majore 12 şi 13 (din COR) precum şi din subgrupa majoră 2.4 – alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice (grupele minore 2.4.1; 2.4.2; 2.4.4 şi parţial 2.4.5).

Untitled Document